Print


แนวข้อสอบภาค ก กพ ระดับ ปวช/ปวส
ดูภาพขยาย


แนวข้อสอบภาค ก กพ ระดับ ปวช/ปวส

ราคา: ฿140

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

แนวข้อสอบภาค ก กพ ระดับ ปวช/ปวส
ตรงตามหลักสูตรการสอบใหม่ล่าสุด

รูปแบบข้อสอบสำหรับระดับ ปวช ปวส โดยเฉพาะ
อธิบายคำตอบด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่าย
ราคาพิเศษ ?140 บาท


สารบัญ
แนะนำแนวทางการสอบให้ผ่านภาค ก. ก.พ.??? ?
ส่วนที่ 1 ?แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป??? ? ?
(1) ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
แบบที่ 1 หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (อนุกรม)??? ?
แบบที่ 2 การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)??? ?
แบบที่ 3 การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น??? ?
แบบที่ 4 การหาความสัมพันธ์ของตัวเลข (Operation) ???? ?
(2) ความสามารถด้านเหตุผล
แบบที่ 1 การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ (อุปมาอุปไมย)
แบบที่ 2 การหาข้อสรุปจากสถานการณ์ (เงื่อนไขทางภาษา)???
แบบที่ 3 การหาข้อสรุปจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
แบบที่ 4 ?การหาข้อสรุปจากข้อความ ??? ?
แบบที่ 5 ?การหาความเชื่อมโยงจากรูปภาพ ??? ?

ส่วนที่ 2 ?แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
(1) ความเข้าใจภาษา
แบบที่ 1 การอ่านและทำความเข้าใจบทความ??? ?
แบบที่ 2 การสรุปความและตีความ??? ?
(2) การใช้ภาษา
แบบที่ 1 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ ??? ?
แบบที่ 2 ?การเรียงข้อความ??? ?
แบบที่ 3 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา??? ?
แบบที่ 3.1 หาจุดบกพร่อง (error) ? ??? ?
แบบที่ 3.2 หาวลีหรือประโยคที่ผิดแบบเรียงลำดับข้อ

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

ขั้นที่ 1 ? พิจารณาเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการ ?

ขั้นที่ 2 ? กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อส่งมาที่อีเมล ?Sale@vichakankunapab.com โดยระบุหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ ? จำนวนเล่ม ? ชื่อ สกุล ?ที่อยู่ ?เบอร์โทรศัพท์ ?ของผู้สั่งซื้อ และอีเมลที่ติดต่อกลับได้ ? ? ?

การชำระเงิน

*โอน เงินค่าหนังสือ พร้อมค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งคิดเล่มละ 50 บาท ?สั่งซื้อเกิน 500 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง) ? ?เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ?สาขาสยามสแควร์ ?

ชื่อบัญชี ฉันทนา ?ศักดิ์สิงห์ ? บัญชีออมทรัพย์ ? เลขบัญชี ?052-0-24181-9 ? ?

*หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนที่ 089 423-3829 ? โดยควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องจ่ายในการสั่งซื้อหนังสือ

ตัวอย่าง ?1 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 1 เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 200 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 150 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?2 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 2 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 350 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 300 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?3 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 3 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 500 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 450 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?4 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 4 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 600 บาท ?คิดเฉพาะค่าหนังสือ 600 บาท ?ค่าจัดส่งฟรี

วิธีการจัดส่ง

*เมื่อ ตรวจสอบว่าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ?ถึงท่านภายใน ?1-4 วัน นับจากวันจัดส่ง