Print Print


แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 55 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ดูภาพขยาย


แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 55 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

ราคา: ฿170

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า


แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 55 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ข้อสอบกว่า 500 ข้อ พร้อมอธิบายคำตอบ
ตรงตามแนวที่ออกสอบปีล่าสุด
ใช้สอบทุกตำแหน่ง

ราคา 170 บาท
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitute Test)
ภาษาอังกฤษ (English Languague test)
วัดคุณลักษณะ (personality test)

สารบัญ
วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)     
ส่วนที่ 1 ความถนัดและการวิเคราะห์เหตุการณ์        
ส่วนที่ 2  พื้นฐานทางคณิตศาสตร์        
ส่วนที่ 3  อนุกรม        
ส่วนที่ 4  สรุปความทางตรรกวิทยา   
ส่วนที่ 5 สรุปข้อความ
ส่วนที่ 6 สรุปความตีความ

วิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test)

แบบที่ 1 Word Correction Test       
แบบที่ 2  หาคำที่มีความหมายใกล้เคียง       
แบบที่ 2.1 Synonym แบบคำเดียว       
แบบที่ 2.1 Synonym แบบรูปประโยค       
แบบที่ 3  ไวยากรณ์       
แบบที่ 3.1 กำหนดประโยคแล้วเว้นช่องว่างให้ตอบ (Sentence Completes)       
แบบที่ 3.2 หาคำผิดในประโยค (Error Identification)       
แบบที่ 4  การสนทนา  (Conversation)      
แบบที่ 5 อ่านเนื้อเรื่องแล้วเติมรูปแบบในประโยค (Cloze Test)        
แบบที่ 6  อ่านทำความเข้าใจ (Reading Comprehension)

วิชาวัดคุณลักษณะ (Personality Test)

แนวคิดและวิธีการทำข้อสอบ personality test       
ตัวอย่างข้อสอบ personality test   


วิธีการสั่งซื้อหนังสือ


ขั้นที่ 1   พิจารณาเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการ  

ขั้น ที่ 2   กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อส่งมาที่อีเมล  vichakankp@gmail.com โดยระบุหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ   จำนวนเล่ม   ชื่อ สกุล  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  ของผู้สั่งซื้อ และอีเมลที่ติดต่อกลับได้      

การชำระเงิน

*โอน เงินค่าหนังสือ พร้อมค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งคิดเล่มละ 50 บาท  สั่งซื้อเกิน 500 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง)    เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาสยามสแควร์  

ชื่อบัญชี ฉันทนา  ศักดิ์สิงห์   บัญชีออมทรัพย์   เลขบัญชี  052-0-24181-9    

*หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนที่ 089 423-3829   โดยควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องจ่ายในการสั่งซื้อหนังสือ

ตัวอย่าง  1  สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 1 เล่ม  จะต้องโอนเงิน 200 บาท  แยกเป็นค่าหนังสือ 150 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง  2  สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 2  เล่ม  จะต้องโอนเงิน 350 บาท  แยกเป็นค่าหนังสือ 300 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง  3  สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 3  เล่ม  จะต้องโอนเงิน 500 บาท  แยกเป็นค่าหนังสือ 450 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง  4  สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 4  เล่ม  จะต้องโอนเงิน 600 บาท  คิดเฉพาะค่าหนังสือ 600 บาท  ค่าจัดส่งฟรี

วิธีการจัดส่ง

*เมื่อ ตรวจสอบว่าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึงท่านภายใน  2 วัน นับจากวันจัดส่ง